תנאי שימוש באתר גתוס | גתוס שיפורים לרכב

תנאי שימוש באתר


גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח (להלן: האתר או גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח).

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים. 

כל התמונות, האיורים, הציורים וכל אמצעי גרפי אחר באתר הם לצרכי המחשה בלבד וייתכנו שינויים ביניהם לבין המוצרים שיוצעו לך בפועל בגתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח. בחלק מהתמונות יופיעו אביזרים נוספים פרט לאביזרים המוצעים לך בכותרת המוצר. 

התכנים באתר לרבות מסלולי טיולים, אלבומי תמונות, כתבות ומאמרים, חדשות, נתונים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח (כהגדרתה להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לחברה זכות שימוש בו. 

כל הזכויות על החומר המופיע באתר, לרבות יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, שמורות לגתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של גתוס, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של גתוס בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש. 

גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים. זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. 

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. 

גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גתוס בקשר לכך. 

גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי גתוס, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל גתוס או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וגתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. 

גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים )פליליים או אזרחיים( בגין פעולות שעשית באתר גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח. במקרה זה רשאית גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. 

גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך. 

אין גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וגתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים. 

גתוס 4X4 - שיפורים לרכבי שטח רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר גתוס אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.


קטגוריות