תנאים אלה מהווים את התנאים הבסיסיים לשימוש במידע באתר גתוס http://www.gatos.co.il (להלן: "האתר"). האתר המופעל על-ידי חברת גתוס בע"מ (להלן: "החברה") ו/או חברת Customedia (להלן: "המפעיל"), אשר נוקטות מדיניות אבטחת מידע קפדניות כדי להבטיח את שמירת המידע של הלקוחות.

אתר החברה משמש אתר הזמנות וניהול קטלוגי של מוצרים, לצורך משלוח הצעות מחיר.

האתר פתוח לציבור הרחב.

תנאי השימוש המפורטים באתר מהווים הסכם מחייב עבור השימוש באתר ובשירותים הנלווים לו.

הנך נדרש לקרוא את תנאי השימוש, היות והנך מחויב להם.

למען הנוחות, תנאי השימוש כתובים בשפה "פשוטה" וברורה (שאיננה משפטית).

תנאי השימוש באתר מהווים את עיקרי ההסכם, לפיו החברה נוהגת ובהתאם אליהם אתה נדרש לנהוג.

הסכם זה נועד להסדיר את היחסים בינך לבין החברה ו/או האתר.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנים ומתייחסים לשני המינים באופן שווה.

כללי

החברה מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ובשירותים המקוונים כאמור הוא חיצוני, נפרד מהאתר וכפוף לתנאים ו/או הנוהג בנוגע לפרטיות של אותם השירותים. מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צדדים שלישיים כלשהם ואין לחברה שליטה על-כך.

האתר ו/או החברה ו/או המפעיל לא יישאו באחריות ו/או נזק שייגרם לך, כתוצאה מהסתמכות על המידע באתר.

ככל ואינך מסכים לתנאי השימוש והמדיניות של האתר או החברה, אנא הפסק את הגלישה והשימוש באתר באופן מידי.

בכל גלישה או שימוש אחר באתרים, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאתה משתמש באתרים באישורו של אחד מהוריך (או אפוטרופוס שאחראי עליך) ובהסכמתו למדיניות פרטיות זו במלואה.

עם כניסתך לאתר החברה הנך מודע ומסכים לכך שהשימוש באתר נעשה על אחריותך הבלעדית ובכלל זה הנך מודע ומסכים כי שימוש באתר, לרבות הסתמכות על כל תוכן, מידע, שירותים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מתוך האתר, לרבות מידע, תוכן, הצעות, ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על-פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית. החברה לא תהא אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש, או לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לך עקב גישה או אי גישה לאתר. ידוע ומוסכם עליך כי כל חומר ו/או מידע שהורד או הושג בדרך כלשהי תוך שימוש באתר נעשה על אחריותך בלבד וכי אתה אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם למערכת המחשוב שלך או לכל איבוד מידע שנובע מהורדת חומר  ו/או מידע כלשהו.

עם השימוש באתר אתה מודע לכך כי המידע והשירותים הזמינים באתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ו/או הקלדה ו/או אחרות.

האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את מכירת ו/או שיווק המוצרים ו/או לשנות את מחירי המוצרים המופיעים באתר בכל עת וללא התראה מראש.

החברה לא תישא בכל אחריות לנזק ו/או אבדן ו/או הפסד בגין ו/או בקשר לאתר ו/או לתכניו ו/או לשימוש בו, לרבות ביחס לשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, הסתמכות על תוכן המופיע באתר, אי זמינות האתר, אי גישה אל האתר, הפרעות באתר ו/או אי תקינותו. שינויים מבוצעים במידע באופן שוטף. החברה רשאית לערוך שיפורים ו/או שינויים באתר ובמידע בכל עת. החברה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי האתר והשירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות תתוקנה, או כי האת או השרת המספק את האתר יהיו נקיים מווירוסים ו/או רוגלות ו/או רכיבים מזיקים אחרים. החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו, לרבות פיצוי אקראי או מיוחד, ולרבות פיצוי בגין אבדן רווחים, הנגרם כתוצאה מהמידע או האתר.

עם השימוש באתר, הנך מודע כי הנך מסכים לשפות את החברה, בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות שכר טרחת עו"ד, הנובעת משימוש באתר, הפרת תנאי השימוש, או הפרת זכויות קניין רוחני / זכות אחרת של אדם / ישות, על-ידך או על-ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך ו/או מטעמך בעת השימוש או עקב השימוש באתר, ככל ויידרש.

לעניין זה, החברה לא תהיה אחראית לכל תביעה ו/או דרישת תשלום מטעם צדדים שלישיים שיופנו אליך ישירות, בעקבות שימושך באתר.

התמונות המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד.

החברה ו/או האתר ו/או המפעיל שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או אפיונם ו/או פרטיהם מעת לעת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

תנאי שימוש באתר

לחברה קיימת הזכות הבלעדית לשלול ממך את זכות השימוש, במקרה של הפרה מהותית של הסכם זה, במקרה בו לחברה קיים יסוד סביר להניח כי הפרסום שבוצע על ידי משתמש נעשה בניגוד לדין, לרבות לשון הרע כנגד החברה ו/או האתר.

פרסום לעניין זה ייחשב כפרסום שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או סוד מסחרי ו/או סימן מסחרי ו/או הטעית צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן ו/או פרסום המסית לגזענות ו/או פרסום הקורא לאלימות.

היה סמוך ובטוח שאנו נעדכן את מדיניות הפרטיות מעט לעט, לרבות הטלת הגבלות או התניות ותנאים ספציפיים בעקבות שימושך באתר, בכפוף למתן התראה מוקדמת של 14 ימים לפחות.

לכן, בתחתית העמוד אנו נציין את מועד העדכון של הנוסח העדכני והסופי המוצג באתר החברה.

המידע, הכתבות והעצות הניתנים באתר וברשתות החברתיות הם בגדר מידע כללי בלבד המוגש כשירות לציבור, אין בהם והם אינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ מקצועי.

מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות בעקבות שימוש של צדדים שלישיים

החברה נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של משתמשי האתר. מדיניות זו מבוססת על הוראות החוק העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 וכל חקיקה רלוונטית אחרת. מדיניות זו מיושמת על-פי התקנים המקובלים להגנת מידע בארץ ובחו"ל ועל מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של גוגל ושל פייסבוק, לעיון בתנאי השימוש של גוגל, לחצו כאן ושל פייסבוק, לחץ כאן. חשוב לציין כי אתר החברה מכיל רכיב של גוגל אנליטיקס ושל פייסבוק, המיועד לשיפור רמת המידע והגלישה באתר. לפי תנאי השימוש הרכיב מאפשר לרשתות אלה לדעת באלו עמודים באתר גלשת.

תשומת ליבך לכך שמדיניות הפרטיות של פייסבוק ו/או גוגל עשויה להתעדכן מעת לעת והחברה אינה מתחייבת, כי הגרסה אליה מפנה קישור זה הינה הגרסה המעודכנת ביותר של מדיניות פייסבוק ו/או גוגל.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

האתר והחברה ישתמשו במידע שיסופק על ידך ו/או ייאסף ממך, כדי שנוכל לספק לך שירותים ומידע על פי בקשתך.

במהלך שימושך באתר, אנו עשויים לשמור את המידע הבא: כתובת IP (כתובת המחשב), כתובת דואר אלקטרוני ושמך המלא, ככל שתשלח פנייה אודות קבלת מידע על המוצרים המותאמים לרכבך.

יצוין כי אנו משתמשים בנתונים אנונימיים כדי לשפר את התוכן ופונקציונליות של אתר האינטרנט והעדכונים שלנו, כדי להבין טוב יותר את הלקוחות והשווקים שלנו, וכדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.

אנו מתחייבים שלא נאסוף את הפרטים הבאים: ספק האינטרנט שלך, מיקום גיאוגרפי מקורב ופרטים אישיים (כגון: תאריך לידה, מצב משפחתי, שיוך דתי וכד').

במסגרת שימושך באתר, אנו עשויים לאסוף את הרגלי הגלישה שלך, נתוני שימוש, מידע ופרסום בו הבעת עניין, דפי אינטרנט, מוצרים בהם צפית וכד'.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע והפרטים שנמסרו ונאספים באמצעות האתר, בהתאם לפעילותך, אלא במקרים הבאים:

  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר או הקהילה המקוונת.
  • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על-ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
  • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
  • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו.
  • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.
  • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו.
  • על-פי בקשתך המפורשת.

שימוש בעוגיות (Cookie)

לצורך איסוף המידע אנו עושים שימוש בעוגיות (Cookies) ובאמצעי ניטור אחרים, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים ומטרות נוספות.

באפשרותך למחוק את העוגיות ולהפסיק להשתמש בהם, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש, אך שים לב כי חלק מהעוגיות הכרחיות לצורך כך שהאתר יפעל בצורה תקינה ויספק את מלוא המידע אותו אתה דורש.

בכל מקרה בו תבקש מהחברה לעיין, לבדוק או למחוק את המידע האישי שלך השמור באתר, או במצב בו אתה מעוניין לדווח על הפרת פרטיותך, החברה מתחייבת לסייע לבחון ולעשות ככל שביכולתה בעניין. פנייה כזאת יש לעשות באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת info@gatos.co.il או לטלפון מס' 03-5616662 ולבקש לעיין במידע, במקרה כזה תידרש לספק לחברה ולאתר מידע מספק המאפשר את זיהויך כבעל המידע.

ניתן לראות הרחבה במרכז המידע של גוגל ופייסבוק.

כאמור, ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.

גלישה באתר מהווה את הסכמתך לאיסוף המידע והשימוש בעוגיות על-ידי החברה (לרבות על-ידי צדדים שלישיים) באופן ובקשר עם השימושים שצוינו לעיל.

לבירור אודות זכויותיך או בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות לרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים  בכתובת הדואר האלקטרוני: .ppa@justice.gov.il

אופן שמירה, הגנה ואבטחת מידע

כל המידע מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, העשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, בהתאם לאמצעים המקובלים בעולם.

החברה מקיימת ומעדכנת מעת לעת את מדיניות ההגנה על המידע, כדי לענות לכל דרישות החוק והתקנות.

ככל ויבוצעו שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית, 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. ככל ויבוצעו שינויים שאינם מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר 14 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף – אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות הדין, או דרישת רשות מוסמכת, במקרה זה השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות ו/או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מהווה הסכמה למדיניות המתוקנת.

ככל שאינך מקבל על עצמך את הנוסח המעודכן של המדיניות, הנך נדרש לחדול מלעשות שימוש בנוסף באתר החברה.

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר "גתוס" ו"גתוס 4X4", בעיצוב האתר, לוגו החברה ו/או האתר, התכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם בבעלות החברה והאתר ונועדו לשימושם בלבד.

על המשתמש נאסר לעשות כל שימוש העלול להפר זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני כלשהם של החברה ו/או של צדדים שלישיים, כאמור, לרבות, אך לא רק, העתקה, הצגה, פרסום, שכפול, שליחה, שינוי וכיו"ב ללא הסכמת החברה מראש ובכתב וללא סימון מתאים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני, בכפוף לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח – 2007, פקודת זכויות יוצרים ובהתאם לדיני הקניין הרוחני במדינת ישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור על משתמש להעביר ו/או להפיץ כל תוכן הכלול באתר, במישרין ו/או בעקיפין, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

עודכן לאחרונה: 30/09/2022